പല്ലു പുളിപ്പ്, പല്ലുവേദന എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം.

കൊച്ചുകുട്ടികളിലും മുതിർന്നലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും പല്ലു പുളിപ്പ് പല്ലുവേദന അതുപോലെതന്നെ പള്ളിയിലുണ്ടാകുന്ന കേട് എന്നിവ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ചൂടുള്ളത് തണുപ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഉള്ളതായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലേൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് പല്ലു പുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഇതിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും മൂലം.മാത്രമല്ല ഇത് പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും പള്ളിപ്പുള്ള പല്ലുകൾ പിന്നീട് നശിക്കുന്നതിനായി കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി .

പല്ലു പുളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. പ്രധാനമായും തല്ലിപ്പൊളിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ളതും മധുരമുള്ളതും തണുപ്പും ഉള്ളത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല്ലുകളിൽ വേദനയോ പുളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെതന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഐസ്ക്രീമും മറ്റു ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല്ലു പുളിപ്പ് വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നല്ല രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കഠിനമായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് പള്ളിപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *