ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും നാണിച്ചു പോകും.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും തൊഴിലും ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാണിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തിലെ നാനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അതിശയിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു തൊഴിൽ ആണോ എന്ന് അതെ ഇത് തൊഴിൽ തന്നെയാണ്.

   

നോക്കൂ ആലിംഗനം ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആശ്വസിക്കാം അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റി ചേർന്ന് കിടക്കാം. എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂറിൽ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും ഈ നൈമിഷിക സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും വൃത്തി ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ.

ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും 60 മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ് ഇവർ തുക. ആലിംഗനം ആലിംഗനം ഒരു തൊഴിൽ ആകുമ്പോൾ. യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വൈകാരിക കെട്ടുപാടുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആശ്ലേഷം ആലിംഗനം ഒക്കെയോ ആസ്വദിക്കും. അവരുടെ നെഞ്ചോട് പറ്റിച്ചേർന്നു കിടക്കാം.

എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും മണിക്കൂർ അനുസരിച്ച് പണം നൽകിയാൽ മതിയാകും. നിമിഷ സൗഹൃദ സേവനം നൽകാൻ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു കുറച്ചധികം തൊഴിലാളികൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. മണിക്കൂറിന് 60 മുതൽ 80 ഡോളർ വരെയാണ് ഇവർ വായിക്കുന്ന തുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *