ബസ്റ്റോപ്പിൽ പാട്ട് പാടി ജീവിതം പുലർത്തുന്ന അച്ഛനെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തതുകണ്ടോ..

ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും. പലപ്പോഴും ജോലിയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ പേരിൽ പലരും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.എടി അലീന അപ്പൻ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്ന പാടണത് ഇന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു.

   

രണ്ടു രൂപ ഒരു ഗതിപരിഗതി ഇല്ലാത്തതിനോട് ഒന്ന് കാണിക്കാനാ ഹൃദയമൊന്നുമല്ലാട്ടോ ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് ചേലിൽ കുറിച്ചിട്ട മുടിക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അലീന വല്ലാതെ ചൂളിപ്പോയി. തന്നെ അപമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക ആ കുട്ടി ഇന്നത് തന്നെ അപ്പന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് നേർക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സംയമനം പാലിച്ചു.

അവൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുതരത്തിൽ എന്താ തെറ്റ്? ഒരായിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള കവലയിലും ബസ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്ന് പോയിരുന്നു നാണം കെടുത്തല്ലേ അപ്പൊ എന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ചില സാഹിത്യകാരനെ പോലെ അതിങ്ങനെയാണ് സംഗീത ദൈവം ചിലപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് മൂടി തുറന്നുവിടും അതുമല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന സംഗീതത്തെ കിട്ടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആരായാലും ആരാധിക്കപ്പെടും.

ചെളിയിൽ നിന്ന് സംഗീതം കിട്ടുന്നവരിലേ അധികവും കവലയിൽ ഇരുന്നു പാടും നിന്റെ അപ്പന് എന്തോ പുഞ്ചവരമ്പിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് ഈ മുതലിന്. ചെളിയിലായാലും ആകാശത്തായാലും സംഗീതം അന്നം മുടക്കിലാണ് അതാ ശാസ്ത്രം അല്ല ഈ അപ്പന്റെ ഉറച്ചു വിശ്വാസം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്തുപോയി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കും. തിളക്കുന്ന കഞ്ഞിയിൽ നോക്കുമ്പോൾഅപ്പന്റെ ശരിയാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *