മുടി വളരാൻ ഒരു നാടൻ ഒറ്റമൂലി

ഇടതു തിളങ്ങുന്ന മിനുസമുള്ള മുടി ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഇതിനായി ഷാംപൂ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാനും പരസ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന പലതരം പെണ്ണുങ്ങൾ വാങ്ങി തേക്കുവാനും നാം ഒരു മടിയും കാണിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും ഒക്കെ ഉപരിയായി മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നീളമുള്ളതും ഇടതുടർന്നുമായി മുടി എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെ മുടിയുള്ളവർ ഉണ്ടാകും.

   

എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് മുടിയുടെ നീളവും മുള്ളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പറയുന്ന മറുപടി താരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും മുടികൊഴിയും എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എത്രയോ കാരണങ്ങളുണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നറിയാമോ?. മുട്ടോളം എത്തുന്ന മുടി ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത് പലരുടെയും ആഗ്രഹം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി പോവുകയും എന്താണ്.

സത്യം കാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മുടി വളരാൻ എന്നില്ല അതിനായി ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില്ലറയല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പലതാണ് ഇതിൽ പാരമ്പര്യം മുതൽ മുടി സംരക്ഷണവും.

വന്ദനം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു പാരമ്പര്യവും നല്ല മുടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് നല്ല മുടി എങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ വരും തലമുറയ്ക്കും അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം മുടിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ അകാലനര മുടി വളരുന്നത് കട്ടിയില്ലായ്മ മുടി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധികൾക്ക് നാടൻ വഴികൾ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *