പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാക്ക് മഞ്ഞനിറം കറ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാൻ…

ആകർഷിക്കുന്ന ചിരി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സുന്ദരമായ പല്ലുകളില്ലാതെ എങ്ങനെ ആകർഷകമായി ചിരിക്കാൻ ആകും നല്ല പല്ലുകൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണ് എനിക്ക് അത്തരം പല്ലുകൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരാണ്. എന്നാൽ പല്ലിന്റെ ഭംഗി മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക്. ബാക്ടീരിയയും ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചേർന്ന് പാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആവരണമാണ് ബ്ലാക്ക്.

പ്ലാക്ക് നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് അവിടെയിരുന്ന് കട്ടപിടിച്ച് മോണയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ആയിത്തീരുന്നു. പ്രായഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരിലും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പല്ലിലെ പ്ലാക്ക്. പല്ലുകൾ നന്നായി വൃത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് കട്ടപിടിച്ച കാൽക്കു ആയി മാറുകയും ഇത് പിന്നീട് പല്ലിനും മോണയ്ക്കും ദോഷകരമാകുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും രാസപദാർത്ഥങ്ങളുമായി മാറുന്നു.

ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രഷിന്റെ നാരുള്ള ഭാഗം പല്ലും മോണയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 45° ചെരുവിൽ പിടിച്ചു വേണം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ. അണപ്പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ സസ്യത്തിൽ ബ്രഷ് ചലിപ്പിക്കുക മുൻനിരപ്പല്ലുകൾ അക വശം വൃത്തിയാക്കാൻ ബ്രഷ് ഏതാണ്ട് കുത്തനെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ടും പല്ലും മോണയും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് പല്ലിന്റെ വിളമ്പു വരെ തേക്കുക നാക്കും.

അണ്ണാക്കും വൃത്തിയാക്കുന്നതും ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. പ്രായമായതിനുശേഷം അല്ല പാൽപല്ലുകൾ വരുന്ന കാലം മുതൽ ബന്ധസരണം ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകളിൽ പ്ലാക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകും പല്ലിലെ ബ്ലാക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ലളിതമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *