പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചർമ്മത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ചുളിവുകളും വരെകളും നീക്കം ചെയ്ത യൗവനം നിലനിർത്താൻ.

ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുഖത്ത് ചർമ്മത്തിന് ചർമ്മത്തിലെ ഒത്തിരി ചുളിവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അതുപോലെ ചർമ്മത്തിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് ദിനപരിഹാരമായ ഉത്തര ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിലകൂടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നൂൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്.

   

ദളിതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതി സാധ്യമാകുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകളും വരകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും.

ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായിരിക്കും. പ്രായമായ വരിലാണ് ജർമ്മനി മുഖത്തും ചുളിവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രായമാകുന്നതിന് തന്നെ മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നത് പ്രായം ആകുന്നത് മൂലം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും അതുമൂലമാണ് നമ്മുടെ ജർമത്തൻ തെളിവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

കൂടുതലായി നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും മറ്റും നൽകി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോഷക വിഭജനം നടക്കാതെ വരുകയും അതുമൂലം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം ചർമ്മത്തിൽ പ്രായം ആകുന്നതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെതന്നെ ചർമ്മത്തിലെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *