ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം…

ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങളെയും നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്.എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്ങനെപെരുമാറുന്ന എന്നത് ആശ്രയിച്ചാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് നിലകൊള്ളുന്നത്.

   

പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മിക്കവാറും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഇതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുകയും പെരുമറിയുകയും ചെയ്യുന്നചെയ്യുന്നതിനേതായാലും മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നത് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതാണ് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.

മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പറയാൻ സാധിക്കുക. റിലേറ്റീവ് സ്റ്റബിളാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അതായത് മാറ്റമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. അടുത്ത തവണ ഓ സി ഡി എന്നു പറയുന്ന ഒരു ഡിസോഡർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയും അതിന്റെ കൂടെ വളരെയധികം ആൻസി രൂപപ്പെടുകയുംആ എൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത്.

ഓ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇതിന് ഒ സി പി ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓ സിഡിയും ഒസിപിയുടെയും ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തി ഓ സീരിയസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നതോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *