നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന്.

കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല ചുവന്ന തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ ചിലരിൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മനാ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചുണ്ടിന് അല്പം കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മറ്റുചിലറിയിലെ അവരുടെ ശീലങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ചുണ്ട് കറക്കുന്നത് അതായത് പുരുഷന്മാരെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടുതൽ മദ്യപാനം.

   

ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കറുപ്പുനിറം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീകൾ അമിതമായ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും മറ്റു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മൂലം ചുണ്ടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് പ്രായം കൂടുന്തോറും ചുണ്ടുകളുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും ആരോഗ്യവും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി.

നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചിലരിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുണ്ടുകളുടെ അഭംഗി വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. ചിലരിൽ ആണെങ്കിൽ വെയിലു കൊള്ളുന്നത് ചുണ്ടുകൾക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ചിലരുടെ ധാരണ ചർമം മാത്രമാണ് കറക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ ചുണ്ടും നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗി ലഭിക്കുന്നത്.

ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പ് നിറം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാലുണ്ടാകുന്നതും അല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *