മുടിയിലെ നര പരിഹരിച്ചു മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുടി സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണ് മുടി നരയ്ക്കുക എന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രമാണ് മുടിനരക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്നത് .

   

എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവതലമുറയിൽ പെട്ടവരിലും മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് മുടിയിലെ നര പരിഹരിച്ച മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിലെ നര പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ മറ്റു ഉൽപ്പനങ്ങളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും .

ഇത് മുടിയിലെ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാരണമാകുന്നില്ല മറിച്ച് മുടിയിലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയുടെ നര പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചിരട്ടക്കരി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഹെയർ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പല കാരണങ്ങൾ.

കൊണ്ട് മുടി നരക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മുടി നരക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്ന. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *