തലമുടിയിലെ താരൻ പേൻശല്യം എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ.

സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കുംതലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പേൻ ശല്യം. പലപ്പോഴും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനായി മാറുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ.മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് പേൻ,താരൻ,ഈരേ ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കാരണമാകുന്ന.

   

ഒന്നാണ്. തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ശിരോചർമത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിന് മുടികൊഴിച്ചിൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് പലതും ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

.നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെ കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഷാംപൂ ഹെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ മുടി ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .

കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുടിയിൽ ഉള്ള എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇല്ലാതെ മുടിയേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സാധ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *