ഈ യുകെജിക്കാരന്റെ പ്രവർത്തി ആരെയും ഞെട്ടിക്കും..

വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നത് അറിയുകയില്ല അവരുടെ കളിയും ചിരിയും പ്രവർത്തികളും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വളരെയധികം ചിരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി സന്തോഷം വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക്.

   

വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നതും ആയിരിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾകഴിവുകൾ ഉള്ളവരായി വളരണമെങ്കിൽ നാം അതിനെ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം .

നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികംസന്തോഷം തോന്നും അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും മടി കാണിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ എഴുതുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും മടി കാണിക്കുന്നതും അതിനെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ചിരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നത എപ്പോഴും അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ചിരിയും പകരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏതൊരു ദുഃഖവും വിഷമവും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും നമ്മുടെ പല ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം രസകരമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..