കൃമിശല്യം വിരശല്യം എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം..

കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും . ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതുമൂലം കുട്ടികളിൽ വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പരിസര ശുചിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലും മുതിർന്നവർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

   

ശുദ്ധമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപഴം കുട്ടികളുടെ നഖത്തിനുള്ളിൽ വിരമൊട്ടുകൾ കയറിക്കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരിയായ രീതിയിൽ കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിരമുട്ടകൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നു പിന്നീട് വിരകൾ ആകുന്നു. അന്നനാളും ആമാശയും ചെറുകുടൻ മലാശയം തുടങ്ങി ശരീര ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം ഇവയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകും. ശുചിത്വം പാലിക്കാത്തതാണ് വില ശല്യം കൂടുതലായി കാണുന്നത്. വിരമുട്ടകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചെറുകടൽ വച്ച് വിരിഞ്ഞ ലാർവകൾ ആകുന്നു.

രക്തത്തിൽ കലർന്ന ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിയാൽഈസോഫീലിയ ചുമ പനി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മുട്ടകൾ വിസർജ്യത്തിലൂടെ മണ്ണിലെത്തുന്നു ചെരിപ്പിടാതെ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വിളർച്ച മാനസികം ശാരീരികമായ വളർച്ച കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികളിലെ വിരശ്യത്തിന് ശരിയായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്  രണ്ടുവയറ്റിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും വിരശല്യം അധികമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും മരുന്ന് നൽകണം.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വില ശല്യത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട് തുടർച്ചയായി ചികിത്സ ചില അവസരങ്ങൾ ആവശ്യമായിവരും മാത്രമാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. മരുന്നു കഴിച്ചതിനുശേഷം വിതകളുടെ മുട്ടകൾ ശരീരത്തിൽ എത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *