വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിചിത്രമാണ് എന്നാൽഅവരുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലതായിരിക്കും..

വിവാഹം എന്നത് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സുപ്രധാനമായ ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിവാഹത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സുഹൃത്ത്.

   

വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് തന്റെ വളർച്ച നായയെയും കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും വളരെയധികം പരിചിതമായി തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവിടേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ നായയ്ക്ക് എന്തു രസവുഭാവികത തോന്നുകയും ആ നായ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ കുറച്ചു ചാടുന്നതും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ നായ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ.

ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വളർത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയെയും കടിച്ച് വലിച്ച് ദൂരെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് വിവാഹത്തിന് വന്നവരും എല്ലാവരും ഈ സംഭവത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളർത്തുന്ന ഒരിക്കലും യജമാലിനെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന്.

തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനമാണ് ഇത് ഈ സംഭവത്തിൽ വളരെയധികം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് വളർത്തുന്ന കടിച്ചു വലിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയും വളർത്തു നായയും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിന് വരുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ബോംബും ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അവളടത്ത് നായ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *