കാക്കയുടെയും കുയിലിന്റെയും പ്രവർത്തി അറിഞ്ഞാൽ ആരും അതിശയിക്കും..

ഈ കാക്കയുടെയും പരുന്തിനെയും പ്രവർത്തി ആരെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നടന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും.

   

കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ് മുട്ടവിരിഞ്ഞാലും കുയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുപോലെ നോക്കും. എന്നാൽ ഒരു കർഷകൻ നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് ധാരാളം കോഴികളെ ഇദ്ദേഹം വളർത്തുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് പരുന്തുകളിയും വളർത്തുന്നുണ്ട്.

കോഴികളും മരുന്നുകളും അടയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു കൗതുകം തോന്നിയത് അദ്ദേഹം ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് കോഴിക്കോട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെയും നോക്കി അതിന് ആഹാരം നൽകി കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു എന്നാൽ പരുന്തിന്റെ പ്രവർത്തി ആ കർഷകനെ ഞെട്ടിച്ചു. പരുന്ത് തന്റെ കുഞ്ഞിന് മാത്രം ആഹാരം കൊടുത്തു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല ആ കർഷകൻ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കോഴിയുടെ അടുത്തും പരുന്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടെയും .

എന്നാൽ പരുന്തും തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. എന്നാൽ പരുന്തും തിരിച്ചുകിട്ടിയ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആഹാരം കൊടുക്കാനും നന്നായി നോക്കാനും തുടങ്ങി.പരുന്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തി അയാളെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.ഗ്രീക്കുകാർക്ക് ഏറ്റവും ശക്തനായ ദൈവം സൂര്യഭഗവാനാണ്പരുന്തിനെ തലയാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസംഉറച്ചു നിശ്ചയവും തീരുമാനങ്ങളുമാണ് പരുന്തിനെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യഭഗവാനെ വിശ്വാസം.ഈ സംഭവം എല്ലാം തെളിയിക്കുന്നവയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *