മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറവും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും.

ഇന്ന് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികളാണ് നാം പ്രതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് മുടി വളർച്ച.

   

ഇരട്ടിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിപണിയിലെ ഒത്തിരിഅതുപോലെതന്നെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറുകളും ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഇവ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണം ചെയ്യുന്നത്. മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കി മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിദത്ത.

മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും മുടി നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ചില കുറികൾ ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അൽപ്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ബദാമും മിക്സ് ചെയ്തുസൂക്ഷിക്കുക.

എന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഇരട്ടി മാത്രമല്ല മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകുന്നതിന് മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനും മുടിയുടെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *