മൃഗങ്ങളിലായാലും മനുഷ്യരിൽ ആയാലും അമ്മമാരുടെ സ്ഥാനവും സ്നേഹവും വളരെ വലുതാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം തന്നെയായിരിക്കും അമ്മമാർ എന്നത് മൃഗങ്ങളിലായാലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണുള്ളത് മക്കളുടെ ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിൽ അമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും മൂലം അവരുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആനയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികൾ .

   

അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗതുകത്തോടെയും ഒക്കെ നാം കാണുന്ന ആനക്കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ്. ആഹാര ഘടന കൊണ്ടും തലയെടുപ്പ് കൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും ഒക്കെ ആരുടെയും വരുന്ന ആന എന്ന വലിയ ജീവി കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആന ഒരു വന്യമൃഗം തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് മരിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇണക്കാൻ നമുക്കാവില്ല കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആനകൾ .

എട്ടു മുതൽ 100 വരെയുള്ള ആനകൾ ഉള്ള കൂട്ടങ്ങളായാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ ആനക്കൂട്ടത്തിന് നയിക്കാനും ഓരോ തലവനും ഉണ്ടാകും. കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പിടിയാനകം കൂട്ടത്തിലെ തലവൻ ആനയുടെ ഗർഭകാലം 22 മാസമാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ഗർഭകാലം ഉള്ളത് ആനകൾക്കാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആനക്കൂട്ടം ഗർഭിണിയായ ആനയ്ക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ കവിത തന്നെ ഒരുക്കാറുണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന ആനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ വലയം ചെയ്തു നിൽക്കും കുട്ടിയാനയെ വളർത്തുന്നത് അമ്മയും മറ്റു പെണ്ണാനകളും ചേർന്നിട്ടാണ്. മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ അവര് വളരെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *