വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം വധുവരന്മാർ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പാടില്ല, വിചിത്രമായ ആചാരം കേട്ട് അന്തംവിട്ട് ജനങ്ങൾ…

വിവാഹം ദേവികമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഭാരതീയർ കാണുന്നത് . രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നാകുന്ന മംഗള മുഹൂർത്തം. എന്നാൽ രാജ്യം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രീതികളും മാറും, ആചാരങ്ങളും അങ്ങനെതന്നെ. വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആചാരങ്ങൾ ക്കിടയിൽ വിചിത്രമായ ചില രീതികൾ പിന്തുടരുന്നു പോകുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.

വിവാഹം എന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു ആചാരമാണ്, എന്നാൽ ബോർണോവല്ലിലെ ചില ഗോത്ര വർഗ്ഗക്കാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ചിലം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വിവാഹാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വധൂ വരൻ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ആചാരം.

But they believe that the wedding ceremony will end completely. The ancestors say that this will end the evils that exist in the marriage and that couples can always live a happy and peaceful life. Even today, such customs are practiced here. We can only think of how harmful and difficult it is to stay without urinating, bathing or doing other daily activities for three days. The fact is that the bride and groom will not even be able to enjoy.

their lives in the first three days if they are unable to do their daily activities. Nor can they enter sexual life. They believe that defecating in the first three days will not make their lives happy. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.