ഇത്തരം വിഷ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇന്ന് വിധത്തിലാണ് വിഷമദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കുറിച്ച് വളരെയധികം ആളുകൾ സംശയത്തോടെ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ശരീരത്തിലെ പലവിധത്തിലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അപകടകര ആസ്പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ശരിയായ സമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

   

അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിശദീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യംനശിക്കുന്നതിനേ കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.ഇതുമൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രാസവസ്തുക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു പൊടിഎന്നിങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചെറിയ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദിവസം എത്തുന്നുണ്ട്.

ജലദോശ ശരീരം തന്നെ പുറം തുള്ളുന്നു ചിലത് നമ്മുടെ രക്തം തന്നെ വലിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ.നമ്മുടെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഉള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്ചേർക്കുന്നതെന്ന്.

രാസവസ്തുക്കൾ കൂടാതെ കളർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ എന്നിവയെല്ലാംഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ളസാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണം കേടു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് എത്തുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതകൾ വളരെയധികം അപകടകരമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ ഫാറ്റി ലിവർ അസിഡി അൾസർ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേ കാരണമാകും.