ചർമ്മത്തിലെ യൗവനം നിലനിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ..

പണ്ട് കാലം മുതൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചരമ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർമ സംരക്ഷണത്തിനും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ അതായത് സൗന്ദര്യവർഗ്ഗ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

   

ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സർവ്വ സംരക്ഷണത്തിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ചർമ്മത്തിന് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം.

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിലവിലുള്ള നടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗമാണ് തൈര്.

ഇത് ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ തൈരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമ്പുഷ്ടമായ കൊഴുപ്പ് ചർമ്മത്തിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തി ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇത് ചർമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന കരിപാളിപ്പ് നിറമങ്ങൾ നിറവ്യത്യാസം ചരമ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ വരകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി ചരണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *