തിളങ്ങുന്ന നല്ല നീളമുള്ള മുടി ലഭിക്കാൻ…

മുടി വളരുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എണ്ണൽ കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകാതെ തന്നെ മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മുടികൊഴിച്ചിൽ അതുപോലെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുടി പൊട്ടി പോകുന്ന അവസ്ഥ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച ശിരോചരമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ.

   

എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കി മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമം ആവർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ.

സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ചെലവ് കുറഞ്ഞ എന്നാൽ പണ്ടുമുതൽ കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒന്നാണ്പേരയിലെ എന്നത്.

ഇതു മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷണങ്ങൾ നൽകിയും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടഞ്ഞ് മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ തലമുടിക്ക് നല്ല പോഷണങ്ങൾ നൽകിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *