ചർമ്മത്തിലെ നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും ലഭിക്കാൻ.

നല്ല മുഖസൗന്ദര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ സൗന്ദര്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മുഖചർമ്മം നല്ല രീതിയിൽ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവൃദ്ധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലാണ്. സൗന്ദര്യം സംരക്ഷണത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് കാരണം കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിൽ അതായത് കൃത്രിമമായ സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്നാണ്.

കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കെമിക്കലുകൾ നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുകയും ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽഇന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവർത്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചർമ സംരക്ഷണത്തിനും മറ്റും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ്.

കൂടുതലാശ്രയിച്ചിരുന്നത്.ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗമാണ് തേൻ എന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. തേൻഅതിൽ അല്പംപഞ്ചസാര മിക്സ് ചെയ്ത് സ്ക്രബർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ജർമ്മത്തിന് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും പകരുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.. ചർമ്മത്തിന് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിനും നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിനും അല്പം ചർമ്മത്തിൽ പുരട്ടി ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *