ഈ ടീച്ചറുടെയും കുട്ടിയുടെയും സംഭാഷണം ആരെയും ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കും..

രസകരമായ ഒരു സംഭാഷണം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടീച്ചറും മക്കളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ പ്രൈമറി കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് അവർക്ക് വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നുന്നതുവരെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ പേര് മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നതിന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും.

   

അത്തരത്തിൽ ഒരു രംഗമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ മറുപടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനുവേണ്ടി ആദ്യനാളുകളിൽ വളരെയധികം വാശിപിടിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ടീച്ചറും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം വളരെ രസകരമായാണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളവർ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശിപിടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് .

ടീച്ചർ കുട്ടിയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അനുനയിക്കുകയും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പോകാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദം പകരുന്നത് ആയിരിക്കും ടീച്ചർ വളരെ സമാധാനത്തോടെ കുഞ്ഞിനോട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പോകാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *