ക്ലാസിലും മുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം കേട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ടീച്ചർ..

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ല രസകരമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരുടെ ഓരോ കളിയും ചിരിയും നമ്മെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാഴ്ത്തുന്നതായിരിക്കും. വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും അതുപോലെ.

   

തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള വീടുകളിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം രസവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നത് ആയിരിക്കും അവരുടെ കളിയും ചിരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നുപോകുന്നത് നമുക്കറിയാം.

സാധിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും വളരെയധികം സന്തോഷകരം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും അത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രവർത്തിയും വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നത് തന്നെയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ലാസിൽ നേരം വൈകി വന്നതിനെ കുഞ്ഞിമകൾ പറയുന്ന കാരണം കേട്ട് അതിശയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ടീച്ചർ അവരുടെ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കും.പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി എപ്പോഴും വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് കാരണമാകും. വളരെയധികം രസകരമാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വർത്താനം വളരെയധികം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ്. ക്ലാസിൽ വരാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *