ഈ ഇരട്ടകുട്ടികളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം മാതൃകയായിരുന്നു..

കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ അവരെ വൃത്തിയുള്ള തുണികളിൽ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് നിലനിർത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു പക്ഷേ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവരോട് മാത്രമായിരിക്കണം അതായത് മനുഷ്യന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ്.

നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ്ക്ലാരയുടെയും ബ്രില്ലിയുടെയും ജീവിതം. ക്ലാരിയും ബില്ലിയും ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ ആയിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും തൂക്കം വളരെ കുറവായിരുന്നു ആരോഗ്യവും വളരെ മോശം. എന്നാൽ ബ്രില്ലി പെട്ടത് തന്നെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു പക്ഷേ കാരിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമായി.

ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതി ശരീരം എല്ലാം വിട അവസാനം നിമിഷങ്ങളിൽ അമ്മയെയോ മറ്റു ബന്ധുക്കളെയോ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മരണം നേരത്തെ ആകും. ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം അവളുടെ അടുത്ത്.

അവളുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായ മറ്റ് കുട്ടിയെ കൂടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് കിടത്തി പിന്നീടാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല അടുത്തുകിട്ടിയതും അവൾ തന്നെ കൈ തന്റെ ഇരട്ട സഹോദരിയുടെ ദേഹത്ത് ഇട്ടു തീർന്നില്ല കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം പഴയതുപോലെ ആകാൻ തുടങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *