സ്നേഹിച്ചാൽ തിരികെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ കാൾ അധികമായി…

ഇന്ന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. ഈ ചിത്രം പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നഴ്സാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്നല്ലേ. ഇന്നലെ ആ വൃദ്ധൻ അസുഖംമൂലം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് മൂന്നുദിവസമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് തനിച്ചായിരുന്നു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെയധികം മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കാൻ.

കഴിയുന്നില്ല അതിനാൽ മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെയോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയൽക്കാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം തനിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹം വന്നതുമുതൽ ഈ പ്രാവിനെ അവിടെ കാണുന്നു.

ആദ്യമൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല ഇന്നലെ ആ പ്രാവിനെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ പോകുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളർത്തിയ പ്രാവ് ആയിരിക്കാം ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു,അത് വളരെയധികം കൗതുകം ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് വരെ ഒന്നു പോയി അയൽക്കാരോട് അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാവിനെ ഒന്നും തളർത്തിയിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം പാർക്കിൽ പോയി പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പിറ്റേന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴും പ്രാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ട്.