കരുത്തുകൊണ്ട് നേടിയത് വൻ നേട്ടം..

മധ്യപ്രദേശിലെ 20കാരൻ പ്രഫുൽ ബിൽഓർ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് വണ്ടികയറിയത് ഇന്ത്യയിലെ മുന്തിയ മാനേജ്മെൻറ് സ്ഥാപനമായ ഐ എ എം അഹമ്മദാബാദിൽ പഠിക്കണമെന്ന മോഹവുമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും ഐ എ എം സ്വപ്നം നിറവേറ്റി ഇല്ല മറ്റൊരു താഴ്ന്ന റാങ്കുള്ള എംപിയെ കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചെങ്കിലും പ്രഫുൽ തൃപ്തരായില്ല.

തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത കോളേജിൽ പഠനം ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് ചായ വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ആണെന്ന് പ്രഫുൽ കരുതാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഐ എ എം അഹമ്മദാബാദ് മുന്നിലെ തെരുവിൽ അങ്ങനെതന്നെ താൽക്കാലിക ചായക്കടയിട്ടു. പിതാവിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ 8000 രൂപയായിരുന്നു മൂലധനം. ആദ്യത്തെ മാസത്തെ ലാഭം 150 രൂപ ആയിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ചായകാരൻ വിദ്യാർഥികളുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി .

The students of the IM did not disappoint the young man who had come to demand that he try his tea once. Mba tea with dropout 300 square feet is a very restaurant owner. 20 employees are paid by Prabhu today. The total sales in the firm was Rs 3 crore in 2019. The average Indian is famous for having Indian tea and the average Indian is not complete without tea at least twice a day. This young man used his will to grow business.

But praful travel for this growth was not easy. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. If you have your valuable support. Only possible. So are the brand new videos. Technical i.e. knowledge and news. To get normal timement like this. Subscribe to this channel. Thank you very much to all those who have cooperated so far.