കാമുകിയുടെ പരീക്ഷാ ഭയത്തെ കാമുകൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ..

പ്രണയത്തിലും യുദ്ധത്തിലും എന്തു വാദമാണ് എന്നാണ് ചൊല്ല് ഇത് ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാമുകിക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോയി പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാമുകൻ. അതും പെൺവേഷം കെട്ടി ആഫ്രിക്കയിൽ സനഗഡ്ലാണ് സംഭവം. 22കാരനായ ഖാദിം ബാപ്പയാണ് 19കാരിയായ കാമുകിക്ക് വേണ്ടി ആൾമാറാട്ടതിനു തയ്യാറായത്.

തോൽക്കുമെന്ന ഭയം കാരണം പെൺകുട്ടി പരീക്ഷയെഴുതാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെ വേഷംമാറി പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഖാദിം തീരുമാനിച്ചു. സർവ്വകലാശാല വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഖാദിം. മൂന്ന് പരീക്ഷകൾ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഇയാൾ എഴുതിയെങ്കിലും നാലാം ദിവസം സംശയംതോന്നിയ ഇൻവിജിലേറ്റർ ഖാദിമിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

The police then came and arrested him. he told the police that he was ready to be impersonated because of his love for his girlfriend. Both have been booked by the police. Local media reported that they were guilty of a crime punishable by up to five years in prison for five years. It is said that such a thing was done for the girlfriend who found him. He took the exams for 3 days but found the fourth day. He told the police he was willing to give up to his life for his girlfriend.

Both of them will be punished for this kind of wrongdoing, i.e., their girlfriend and boyfriend, and they have been sentenced to about five years in prison. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.