കടല വളം കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും..

നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ചീര എന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആഹാര പദാർഥമാണ് ചീര. ചീര പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ധാരാളം വിളവെടുത്തു നടത്തുന്നതിന് കടൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതു പ്രേക്ഷകനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കടല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കടല കറി വെക്കുവാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കഴുകിആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്.

കഴുകി അടിയിലുള്ള കടല എടുക്കില്ല കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും കല്ലും മണ്ണും തരി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കടലയും വെള്ളം കൂടി എടുക്കുകയില്ല അത് ചീര ചെടിയുടെ കടക്കിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ട് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ചുവന്നുള്ളി നന്നാക്കിയ തൊലിയും ചീത്ത ആയ ചുവന്നുള്ളിയും ചേർത്താണ് ഇട്ടു കൊടുത്തത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

By the end of three days, the chickpeas will be small. When the chickpeas sprouted, it was given away more soil, and two or three days after that, the spinach was growing so well that it would be ripe for harvest. Two days after the decaying spinach and another chickpea was sprouted, the soil was covered with a very good result.

Not only the rush, but also the new you, if you do this, you’ll get a lot of good result. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.