ശരീരഭാരം എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം…😱

ഇത് വളരെയധികം ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എനിക്കും നടക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ആ മുട്ടിനു നല്ല വേദന അതുപോലെ ഉറക്കം ശരിയായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

   

ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം വർധിക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും കൂടുന്നത്വെറുമൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായി മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആരും ഇതിനെ ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മാറുന്ന ജീവിതശൈലിയും മാറുന്ന ഭക്ഷിക്ഷര രീതി തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും .

നമ്മുടെ ശരീരഭാരം പ്രധാനമായും കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിമാസ് ഇൻഡക്സ് കണക്കാക്കി കൊണ്ടാണ്. വെയിറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ 18 മുതൽ 23 വരെ നമ്മുടെ ശരീര ശരീരഭാരം നോർമലായി കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നാണ് 23ൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഓവർ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതായത് ഗ്രേഡ് എന്നു പറയുമ്പോൾ 25 കൂടിയാൽ ഗ്രേഡ് വണ്ണംഅതുപോലെ 35ൽ കൂടിയാൽ ഗ്രേഡ് ട്യൂബ് 45ൽ കൂടിയാൽ ഗ്രേഡ് ത്രീയുമായിരിക്കും.ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..