എത്ര പറ പിടിച്ച ടൈലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ..

എല്ലാവരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പാത്രം നല്ല വൃത്തിയോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും വിട്ടുമാവുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനു പ്രധാനമായും.

   

ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്പം പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് അല്പം ക്ലോറിൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഗ്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ബാത്റൂമിലെ ഇത്രയുമ മഞ്ഞ കരയും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം സാധിക്കും. ഫ്ലോറിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാത്റൂമിലെ എല്ലാതരത്തിലുള്ള കറയും മഞ്ഞനിറവും പരിഹരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ ബാത്ത് റൂം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നതിനും.

വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലോറിന് അകത്ത് വളരെയധികം ദോഷമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇടുന്ന ഗ്ലൗസ് ആണ്.

അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ച സ്ക്രബ്ബറും ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളംകൈ നല്ല വലിപ്പത്തിൽ ഒരു പച്ച സ്ക്രബ്ബ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്ലോറിൻ ആവുകയില്ല നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്..