പല്ലുകളിലെ മഞ്ഞ നിറവും കറയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ എനിക്കും പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞ നിറം കരാ എന്നിവ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞ നിറവും കറയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ നശിക്കുന്നതിനേ കാരണമായി തീരുകയും.

   

ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞനിറം കറ എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കിയ പല്ലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ ദന്തൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പല്ലുകളുടെ ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല്ലുകളിലുണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞനിറം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന്.

എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ കറയും മഞ്ഞനിറവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ പല്ലുകൾ ശുചി ആകാത്തത് മൂലം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞനിറവും കരയും ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

ചില മരുന്നുകളുടെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞനിറവും കരയും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചില എളുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *