ആരോഗ്യത്തിന് തിളക്കവും ഭംഗിയും പകരുന്നതിന്.

രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുക എന്നത്പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം അപരിചിതമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നതിനും കാരണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.അദ്ദേഹത്തെ തേക്കുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത്.

വളരെയധികം ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ളഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് കാലിനടിയിലെ എണ്ണ തേക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്.അതുപോലെതന്നെ ഇത് കാലുകൾക്ക് വളരെയധികം തണുപ്പേകുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. കണ്ണിനു ചുറ്റും എണ്ണ തേക്കുന്നത് പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇദ്ദേഹം മുഴുവൻ എണ്ണ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് കാലിനടിയിൽ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാലുകളുടെ പരിപരിപ്പ് വരൾച്ച തളർച്ച തരിപ്പ് എന്നിവ.

ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും കാലുകൾക്ക് ബലവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ണിനെ തെളിവുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ കാലുകളിൽ വിള്ളൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നെറുകയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കവും ദേഹത്തിന് നല്ല ആശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തലയോട്ടിയോട് ചേർന്ന് രോമകൂപത്തിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *