ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം..

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായിത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ ചിത്രശലഭത്തിന് ആകൃതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ അളവിലും വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ രക്തത്തിലെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ കൂടി പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

രക്തത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം എന്നാണ് പറയുക ഇടവഴി അമിതവണ്ണം അമിത ക്ഷീണം അമിതമായി തണുപ്പ് മുഖത്തും കാലിലും നീര് മുടി കൊഴിയുക ഈ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Hyperthyroidism is characterized by excessive fatigue, excessive appetite, weight loss, increased heart rate, excessive sweating, inability to tolerate heat, anxiety, lack of sleep, and ab meditations pushing out of the eye during the month. These symptoms may appear to us due to thyroid illness obesity is more likely to be caused by weight fluctuations, excessive anxiety, cholesterol legacy, infertility abdominal difficulties, skin problems and neck difficulties. If we experience any difficulties of this kind, we can certainly be sure that these types of discomfort are more pronounced due to fluctuations in the thyroid gland.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.