എല്ലാ ജീവനും വിലയുണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ..

മനുഷ്യൻ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന ഒരു ഓമന മൃഗമാണ് നായ. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഇണക്കി വളർത്താൻ ആരംഭിച്ച ജീവിയും നായയാണ് ഇന്ന് കാവിൽ എന്നും മറ്റും പല ജോലികൾക്കും മനുഷ്യനെ കൂട്ടിനായി നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കിണറ്റിൽ വീണ നായക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ചെയ്തത് വളരെയധികം സാഹസികത നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. ആൾ താമസമില്ലാത്ത ഒരു പറമ്പിലാണ് ഒരു നായക്കുട്ടി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു പോയത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് അധികമായി ആ നായ്ക്കുട്ടിയെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കഴിയുന്നു.

അവിടെ അടുത്ത് പറമ്പിൽ കളിക്കാൻ വന്ന യുവാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ നായക്കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടത്. ഓരോ ജീവനും വിലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരൻ ഈ നായക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ ശ്രമത്തിനു ശേഷം ഈ കായൽ നായ്ക്കുട്ടിയെ കയറ്റുകയും പട്ടാളക്കാരൻ നായകുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.