അച്ഛൻ നട്ട പ്ലാവ് മകനെ നിധിയായി മാറിയത് എങ്ങനെ എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ..

പലപ്പോഴും നിധി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ സ്വർണ്ണവും മറ്റും കുഴിച്ചെടുക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിധിയും സൗഭാഗ്യവുമായി മാറാവുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.നിധി എന്നത് പൂർവികർ കുഴിച്ചിടുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്പത്ത് കാലാന്തരങ്ങൾക്ക് ശേഷം.

ആരെങ്കിലും കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ആണല്ലോ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പകരം ഒരു ശകഗുരു ആണ് അതൊരു മരമായി മാറിയപ്പോൾ ലഭിച്ചത് നബിയോളം മൂല്യവും. സംഭവം നടന്നത് കർണാടകയിലാണ് 35 വർഷം മുമ്പ് കർണാടകയിലെ ജില്ലയിൽ ചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എസ് കെ സിദ്ധാർത്ഥന വളർത്തിയ പ്ലാവാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ അപൂർവ്വ ഭാഗ്യം നൽകിയത്.

മകൾ പാലമേശയാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാവിന്റെ ഉടമ പ്ലാവിൽ കായ്ക്കുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരിനം കുഞ്ഞൻ ചക്കയാണ് ചുളകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം രുചിയിലും ഭാരമേറിയാൽ രണ്ടര കിലോഗ്രാം. ചക്കയുടെ സവിശേഷ ബന്ധുക്കളും അടക്കം ഏറെ ആവശ്യക്കാരത്തിയതോടെ താരമായി ഇതുവരെ ഒരു ചക്ക പോലും ഈ പ്ലാനിൽ വിട്ടിട്ടില്ല ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലാവിന്റെ വംശവർദ്ധനവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗം അറിയാതിരുന്ന കർഷകനെ സഹായമായി എത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി കൾച്ചർ റിസർച്ച് എന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്ലാവിൻ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരമേശ്വരനുമായി ധാരണ പത്രം ഒപ്പിട്ടു ഇതനുസരിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാവിൻ തൈകൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പേരിൽ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല വരുമാനത്തിന്റെ 75% പരമേശ്വരി നൽകുകയും ചെയ്യും. പ്ലാവിന്റെ ജനിതക അവകാശവും പരമേശ്വരനാണ് പ്ലാവ് നട്ട പിതാവിന്റെ സ്മരണക്കായി ഈ ഇനത്തിന് സിദ്ധു എന്ന പേരിട്ടതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *