അലർജിയുടെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ…

ഇത് വളരെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ്മാ അലർജി കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ. മൂക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി മൂലമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും മൂക്കടപ്പും കണ്ണു ചൊറിച്ചിലും തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അലർജി പലതരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ.

   

കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് കാലാവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ചെമ്മീൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെമ്മീൻ ചിലരില്ലെങ്കിലും ചെമ്മീൻ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് വായുപടലങ്ങൾ പൊടികൾ എന്നിവയും മൂലമാണ് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്.

ജില്ല തരം പെർഫ്യൂമകളുടെ മണം ചിലർക്ക് അലർജി രൂപപ്പെടുന്നതിനെകാരണമാകുന്നത് മറ്റു ചിലർക്ക് ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേ കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ മരുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോട് ചിലതരം മരുന്നുകളുടെ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അലർജികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണത്തിന് 100 ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ 99 ചെമ്മീൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ചെമ്മീൻ.

ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷകരമായി മാറുന്നു ഈ വ്യക്തിക്ക് ചെമ്മീനോട് അലർജി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും.ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അലർജികൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന്അലർജി പരിഹരിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.അലർജി രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായ പരമാവധി പുരസ്ക്കരിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *