രക്തശുദ്ധി വരുത്തുന്നതിനും ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാകാനും കിടിലൻ വഴി.

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് നിശ്ചിത അളവിലുള്ള രക്തം എന്നത് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഏതെങ്കിലും വിളർച്ച ഒപ്പം നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രക്തദാനം എന്നത് മഹാദാനം ആണ് രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണയായി നാലര ലിറ്റർ മുതൽ 6 ലിറ്റർ വരെ രക്തം.

ഉണ്ടായിരിക്കണം രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമയം 300 മില്ലി ലിറ്റർ മുതൽ 450 മില്ലി ലിറ്റർ വരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. രക്തദാനത്തിനു ശേഷം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏതൊരു ജീവിയേയും അടിസ്ഥാനമായ ജീവിത ഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം തന്നെയായിരിക്കും. 60 ശതമാനം എത്ര ഭാഗവും 40 ശതമാനം ഖര ഭാഗവും അടങ്ങിയതാണ് രക്തം മുദ്ര ഭാഗത്തെ പ്ലാസ്മ എന്ത് പറയുന്നു 90 ശതമാനം ജലവും 10% ന്യൂട്രിഡേറ്റ് ഹോർമോണുകളും തുടങ്ങിയവയിൽ നിർമിതമാണ് പ്ലാസ്മ.

രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ കുറവുണ്ടായാൽ ആഹാരം കുടുംബ എന്തുകൊണ്ടും ആ കുറവ് നികത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതിൽ 40 ശതമാനം ആയ ഖര ഭാഗത്തിന് അതായത് അരുണരക്താണുക്കൾ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ പ്ളേറ്റ്ലെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ അവയുടെ മാറ്റിവെക്കൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. രക്തക്കുറവ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്.

എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നിലനിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാരണമാകുന്നു. രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ യും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രക്താണുക്കളുടെയും കുറവുകൾ മൂലമുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായി തീരും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.