ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ആചാരങ്ങൾ..

വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ലോകത്തെ വിചിത്രമായ ചില ആചാരങ്ങൾ. യുവ ദൃശ്യൻ ജി ജപ്പാനിലാണ് ഈ ആചാരം തീയുടെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നാണു ആൾക്കാർ ഈ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്താൽ ശക്തിയും ലക്ഷ്യവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. മരിച്ചു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ വിചിത്രമായ ആചാരം. മരിച്ചുപോയവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കും മരിച്ചവർക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെപ്പോലെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും.

ശവസംസ്കാരം വരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തും. ആണത്തം കാണിക്കാൻ കട്ടുറുമ്പിനെ കൂട്ടിൽ കയ്യിട്ടു നിൽക്കുക. താൻ ഒരു ആൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആണ് ഈ ആചാരം. ആമസോൺ കാടുകളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്ര വിഭാഗത്തിനാണ് ഈ ആചാരം. ആൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായ താനാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കട്ടുറുമ്പിനെ കൂട്ടിൽ കൈ ഇടും.

മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയാണ് അവസാന കൈ നീ നീലിക്കാൻ തുടങ്ങും. ശൂലം കെട്ടുക ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഭയാനകമായ വേർഷൻ ആദ്യമായാണ്. രാത്രി പെൺകുട്ടികളുടെ മുറിയിൽ പോയി ലൈംഗികബന്ധം നടത്തുക. കൂട്ടാനിൽ ആണ് ഈ വിചിത്രമായ ആചാരം. രാത്രിയിൽ പുരുഷന്മാർ പെൺകുട്ടികളെ തപ്പി നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ പെൺകുട്ടികളുടെ മുറിയിലേക്ക് ജനൽ വഴി കടന്ന് ലൈംഗികബന്ധത്തെയും ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടമായാണ് പുരുഷന്മാർ ഇതിന് ചൊല്ലുക. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.