ഏതു കായിക്കാത്ത വൃക്ഷവും വളരെ വേഗത്തിൽ കായ്ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ..

പണ്ടുകാലങ്ങളെ പ്ലാവ് അതുപോലെ തന്നെ മാവ് എന്നിവ വളരെയധികം പൂത്തിരുന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഫലങ്ങളും കുറഞ്ഞവരുകയാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചക്ക ആയാലും അവയിലും നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിലെ അവയിൽ കായിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന.

   

ഒരു മാർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കരിയില കൂട്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നാട് അതുപോലെതന്നെ അടുത്തത് നല്ല രീതിയിലെ കായ ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ജൈവവളം കിട്ടി നൽകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് വരുന്നതിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കായിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും പൂക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന ഒരു ജൈവവളം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. കീഴവളം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറി വേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പഴത്തൊലിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ജൈവവളം തയ്യാറാക്കുന്നത്.

ഇതിനായിട്ട് വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഴുത്തുള്ളിയും എല്ലാം എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഒരു അടഞ്ഞ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം നാലഞ്ചു ദിവസം വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കിലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചെയ്തു വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം ഗുണകരം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.