ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും തിളക്കമുള്ളതാക്കാനും കിടിലൻ വഴി.

ഇന്ന് ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ഇന്ന് അന്തരീക്ഷം പോഷകാഹാരം മൂലം മാത്രമല്ല ചരമ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി കറകളും പാടുകളും കുരുകളും അതുപോലെ തന്നെ കരിവാളിപ്പും കറുത്ത കുത്തുകളും വെളുത്ത കുത്തുകളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും.

   

എപ്പോഴും ചരമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒത്തിരി ഉത്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ചർമ്മത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവർത്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ജർമത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കറിവെളിത്ത പാടുകൾ കറുത്ത കുത്തുകൾ വെളുത്ത കുത്തുകൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ചരമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ തിളക്കം ഉള്ളതാക്കിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബദാം. ബദാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാറ്റ് സഹായത്തോടെചർമ്മത്തിലെ കറുത്ത പാടുകളും കുത്തുകളും നീക്കം ചെയ്ത .

ചർമ്മത്തിലെ തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ യവ്വനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചുളിവുകളും വരകളും നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തിൽ തിളക്കമുള്ളതാകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *