സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത് 🤔

സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ പുറത്തു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക അഥവാ അസ്ഥിസ്രാവം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് അസ്ഥിയുരുക്കം എന്നും അസ്ഥി സ്രാവം എന്നും ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകളിലെ വലിയൊരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി പറയാറുള്ള ആ സ്ത്രീ ശ്രാവം എന്ന വെള്ളപോക്ക് ഒരു രോഗമായിട്ട് അല്ല കാണപ്പെടുന്നത്.

   

തെളിഞ്ഞുനിറത്തിൽ പോകുന്ന ശ്രമം രോഗമല്ല ആസ്തിഷ്രാപം എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഇതിൽ എല്ലുകൾ ഒരുക്കി പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് വളരെ പരമമായ ഒരു വസ്തുത ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ശുഭ സൂചന ആയെന്ന് അറിയുക. എന്നാൽ ഇത് രോഗമായി മാറുന്നത് അവരുടെ അശ്രദ്ധയും വൃത്തിക്കുറവും മൂലം മാത്രമാണ് ബാക്ടീരിയകളും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളോ കാരണമോ ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള വർഷങ്ങൾ മുതൽ വെള്ളപോക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങും ഇതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെയും യോനിയുടെയും ശുചീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നത് ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ രീതി ഉറക്കം വ്യായാമം മാനസിക നില എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്.

ഇനി 55 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒഴുക്കിന് കുറവ് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പ്രായമാകുമ്പോൾ യോനി വരണ്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ യോനിഭാഗ്യങ്ങളിൽ അസഹ്യമായ ചൊറിച്ചിൽ വരാം. ചിലർക്ക് പൂപ്പലും ഉണ്ടാകാം. അസ്ഥിരാമൻ നിറം പഴുപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വിധം മഞ്ഞനിറം ആകാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.