തെരുവിൽ അലഞ്ഞു നടന്ന നായയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടപ്പോൾ..

പലപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ എപ്പോഴും വളരെയധികം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും പ്രായമായവരെയും അതുപോലെ അതും മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനേ കാരണമാകുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും.നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ നമുക്ക്.

   

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ധൈര്യം തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഈ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ര വേദന തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ബുൾ തെരുവിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ.

ചെന്ന ആളുകൾ കണ്ട കാഴ്ച ഹാ പ്പി ബുൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ചുദിവസമായി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതെന്ന് രചന നാളുകളെ അത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അവർ വളർത്തിയതാണ് പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സ്വീകരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും.

അമ്മയെയും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ കേട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർ ആ അമ്മയുമായി മടങ്ങി പക്ഷേ അവർ വെറുതെയിരുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം വളരെ വികാരനിർഭരമായി. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകില്ല.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.