സോറിയാസിസ് പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ.

നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും സോറിയാസിസ് എന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോറി മറ്റുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസുമായി വളരെയധികം വിദേശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ അസുഖത്തിനും കാരണമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക സ്കിൻ അലർജിക്കും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിരിയൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനോട് സാധ്യതയുണ്ട് . നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം അതിനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ശരീരത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. പ്രധാനമായും കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് ശിരോചർമം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശലകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.

പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.ആയുർവേദ ആർക്കും വരാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അതായത് സോറിയാസി ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. സുരേന്ദ്രൻ ചിലർക്ക് മെഡിസിനടുത്ത് ഉടൻ മാറുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് വർഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആകുന്നത്.

വളരെ മനസ്സിലെ വിഷമം ആകുന്നത് ആയിരിക്കും. സോറിയാസിസ് എവിടേക്കാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശലകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക..