കാൽപാദങ്ങളെ സുന്ദരമാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ..

ഒരാളുടെ പ്രത്യേകത എങ്കിൽ അയാളുടെ കാലുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം എന്നത് വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.കാലുകളിൽ എപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ വെളിപ്പെടും കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളത് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും.

   

കാൽപാദങ്ങളുടെ ഭംഗി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഭംഗി നൽകുന്നതായിരിക്കും കാൽപാദങ്ങൾ വൃത്തികേടായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എത്ര സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാലുകൾക്ക് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പൊതുവായ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതും കാൽപാദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്.കാലുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാതെ മുഖം മാത്രം വൃത്തിയാക്കി നടന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരവും ലഭിക്കുന്നില്ല.

നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതും മുഖസൗന്ദര്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അത്ഭുതങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പെഡിക് മെത്തോട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പണച്ചെലവും ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് . ആദ്യം തന്നെ അല്പം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം ഷാമ്പൂവും മറ്റും ചേർത്ത് കാൽപാദങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മുക്കി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് .

ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്പം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം ഷാമ്പൂവും മറ്റതിനു ശേഷം അല്പസമയം കാലുകൾ നല്ല രീതിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുന്നത് കാലുകളിലെ അഴുക്കുകൾ ഇളക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. സുന്ദരമാക്കി സംരക്ഷിക്കും…തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *