പ്രമേഹരോഗം വരാതിരിക്കാനും വന്നവർക്ക് അതിനെ പരിഹരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും..

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് തന്നെ പ്രമേഹരോഗം എന്നത് പ്രമേഹരോഗം വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിത ശൈലിയും ഭക്ഷണശീലവും വ്യായാമതില്ലാത്ത അവസ്ഥയും തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജംഗ്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മധുരമ പദാർത്ഥങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ രോഗം വരുന്നതിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു.

   

മേഘ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യകരമായ വലിച്ചുവാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ശീലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മാറ്റിനിർത്തുന്നതിനും.

സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയമാണ് പ്രമേഹരോഗം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നത് പ്രമേഹരോഗം വരുന്നതിനു മുമ്പ് വരാതിരിക്കേണ്ടതിനെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രമേഹ രോഗത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അകത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ അധികമായി എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡക്സ് കൂടിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനജൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഗ്ലൈച്ച വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.