ഈ ബംഗാളികൾ ചെയ്തതു കണ്ടു മലയാളികൾ പോലും നാണിച്ചു പോകും…

ഇന്ന് എത്ര പേരുണ്ട് കുമാർ മെയിൻ വാർപ്പിന് 20 പേരുടെ കുമാരേട്ടാ മലയാളികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവർക്ക് കൂലി 800 രൂപയല്ലേ ഇവർക്ക് ആകുമ്പോൾ 600 മതി കുമാരേട്ടൻ രൂപ 4000 പോക്കറ്റിൽ കിടക്കും. ശരി ശരിഉള്ളതുകൂടി കളയാതെ നീ അവരുടെ പണി തുടങ്ങാൻ പറയു. ഉച്ചക്കുള്ളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ വാർത്ത തീർക്കണം സമയം 10 മണി എന്താണിത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ഇതുപോലുള്ള കേരള ഫുഡ് നമുക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ . എന്താ ഇന്നലെ വിളിച്ച് പൊറോട്ട റെഡിയും ആണ് നമ്മുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്ന് അറിയിക്കാതിരുന്നത്.

   

ബംഗാളികളിൽ കൂട്ടത്തിൽ തലവന്റെ ചോദ്യം ക്ഷമിക്കണം നീർമാരും ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാംഎന്നുവെച്ചാൽ ഈ മളിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് പോകണം. അമീറിന്റെ വാക്ക് തള്ളാൻ പറ്റാത്തതു കൊണ്ടായിരിക്കും കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും പുഴുക്കും കഴിച്ചു.

ഭക്ഷണത്തിൽ ആവണം അവരുടെ പണി പതുക്കെ ആകുമ്പോൾ കുമാർ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. സമയം രണ്ടു മണി വാർത്ത കഴിഞ്ഞ് പണി പൂർത്തിയായി ഭക്ഷണം ഇവിടെയെല്ലാം ഗൃഹനാഥൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ബംഗാളി തൊഴിലാളികളെയും കൂട്ടി കുമാർ അങ്ങോട്ട് നടന്നു. കുറച്ചു.

താഴെയായി കട്ടുകൊണ്ട് പണിത ഒരു കുഞ്ഞു വീട് ഒരു നല്ല കാറ്റിനെയോ മഴയോ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓടു മേഞ്ഞ വീട്. മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ കഴക്കൂൽപ്പെട്ടി വെളിച്ചും മഴപെയ്താൽ മഴയും നേരിട്ട് പതിക്കും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുമാറിനെ വയ്യാതെയായി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.