സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വധുവിന്റെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ വധു ചെയ്തത് കണ്ടു…

ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും സ്ത്രീധനം എന്നത് സ്ത്രീധനം തന്നെ പേരിൽ പലരും പലതരത്തിലുള്ള ടോർച്ചറി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ത്രീധനം എന്ത് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹശേഷം വളരെയധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ല സ്ത്രീധനം മോഹിച്ച വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ വളരെയധികം അധികമാണ്.

   

ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്ത്രീധനത്തിൽ നൽകുകയും സ്വർണവും പണവും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും. ആലപ്പുഴ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്വർണ്ണത്തിനും നൽകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ദുരിത പൂർണമായിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പലപ്പോഴും പല പെൺകുട്ടികളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക്.

ഇവരെ കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് അതായത് സ്ത്രീധനം എന്ന് പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ല ജോലിയും നൽകുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് .

നൽകേണ്ട സ്ത്രീധനം എന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയതും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനെ സാധ്യമാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അവരുടെയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ അടിമകളായി മാറുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും പലപ്പോഴും ഡിവോഴ്സ് ആത്മഹത്യകളും ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *