പറഞ്ഞ വാക്കു തെറ്റിക്കാതെ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരി അടിച്ചത് ബംബർ..

പണം നൽകാതെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് ബമ്പർ സമ്മാനമായി ആറുകോടി രൂപ വലിച്ചിട്ടും വാക്ക് മാറാതെ ഇരുന്ന് smija കെ മോഹനനെ സമ്മാനമായി ബംബർ ലഭിച്ച ചന്ദ്രൻ. മാർച്ചിൽ സമ്മർ ബംബർ അടിച്ച കീഴ്മാട് സ്വദേശി ചന്ദ്രനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പണം ലഭിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് സമിതിക്ക് സമ്മാനമായി ചന്ദ്രൻ നൽകിയത്. ഓണം ബംബർ ലോട്ടറി എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ്.

ചന്ദ്രൻ സ്മിതയ്ക്ക് പണം നൽകിയത്. സമ്മാനത്തുകയായി ഏജൻസി കമ്മീഷൻ നികുതിയും കഴിഞ്ഞ നാല് കോടി 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചന്ദ്രനെ ലഭിച്ചത്. ലോട്ടറി വിത്തിനുള്ള കമ്മീഷൻ തുക 60 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നും നികുതി കഴിഞ്ഞ 51 ലക്ഷം രൂപ സമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞമാസം ലഭിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് ലഭിച്ച തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നൽകുമെന്നായിരുന്നു സ്മിജ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Smija has been selling the lottery for years in front of Rajagiri Hospital. He asked if he wanted a ticket that had not left. Finally, the moon was asking for the ticket. He said he would pay Rs 200 the next day as a price for the ticket. Smita had postponed the ticket and given the photo to chandran. It was only after learning that this ticket was the first prize that she came to Chandra’s house with her husband and handed over the ticket.

The committee and her husband worked in the Kakanad government press. He was losing his job because he had taken leave for his son’s treatment. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.