യൂറിക്കാസിഡ് മൂലമുള്ള വേദന മുട്ട് വേദന സന്ധി വേദനകളും എന്നിവയ്ക്ക് ഉടനടി പരിഹാരം…👌

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാട്ടുവൈദ്യമായി നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും പലരും നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുറിവെണ്ണ എന്നത് മുറിവെണ്ണ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുറിവെണ്ണ എന്നത്.

   

മുറിവെണ്ണ എന്നത് വളരെ ആയുർവേദപരമായി ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒന്നാണ്. മുറിവെണ്ണ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഞാൻ മുറിവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമായ വീടുകൾ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔഷധം വരുന്ന പച്ചമരുന്നുകളും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നീര് ഉളു ചൊറിയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അവർ ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. മുറിവെണ്ണ മുറിവിന് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ മുറികളുടെ പുരട്ടുന്നതിനു മുൻപ് ചൂടാക്കേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ചൂടാക്കുന്നതിന് പാടില്ല.

ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൂടാക്കേണ്ടത്. ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം അതിനുമുകളിൽ ബൗളിൽ വെച്ച ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് രീതിയിലുള്ള അതിലെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളു. നമുക്ക് ശരീര വേദനകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ സന്ധികളിൽ വേദനയുള്ളപ്പോഴും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. യൂറിക്കാസിഡ് ഉള്ള സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിലും ഈ മുറിവെണ്ണ പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.