സ്നേഹത്തിന് പണം വിലങ്ങു തടിയായി വന്നപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത്. 😱

കൗമാരപ്രായ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആസ്വദിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നിർണായകമായ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമയങ്ങളിലെ പഠിപ്പും നമ്മുടെ ഭാവിയെ തന്നെ നിർണയിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

   

പലപ്പോഴും കൗമാരപ്രായ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കുകയും പഠിക്കുന്നതിനും അതില്ലെങ്കിലും മുതിർന്നവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതിനും അതിർവരമ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ അവർ പഠിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും.

ശരിക്കും ആ ചേട്ടൻ നിന്നെത്തന്നെ ഞാൻ കുറെ നേരമായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സ്നേഹം നിത്യവും തുടയിൽ നുള്ളി പീഡിഗ്രി ക്ലാസിലെ സുവോളജി പിരീഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ. അവളുടെ ആമാശവും ദഹനേന്ദ്രിവുമൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സരസ്വതി ടീച്ചർ ബോർഡിൽ വരച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് ഈ കണ്ണുകളുടെ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഏതുനിമിഷം ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ തൂക്കു മുൻ നോക്കാതിരിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെ അതും പലപ്പോഴും ആരാധനയോടെ നോക്കുന്ന പാട്ടുകാരൻ നോക്കി അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്രഞ്ജിനി കൂടി പേരറിയാത്ത ഒരു മേളം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടു. പുറപ്പെട്ടു കണ്ണുകൾ പിന്നെയും അവനെ തേടിപ്പോകുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കാമുകന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ ഇവനെ കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗി വായിനോട്ടത്തിൽ ക്ലാസ്സ് തീർന്നത് ഞാനറിഞ്ഞില്ല.ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെയും കൊണ്ട് നാല് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.